ODRŽANO SAVJETOVANJE „UVOĐENJE RODNO ODGOVORNE BUDŽETSKE INICIJATIVE NA LOKALNOM NIVOU VLASTI“

20.05.2015.g. godine u Administrativnom centru Vlade RS u Banjaluci održano je Savjetovanje „Uvođenje rodno odgovorne budžetske inicijative na lokalnom nivou vlasti", za lokalne organe uprave RS.  

Savjetovanju su prisustvovali predstavnici ministarstava Vlade RS, lokalnih organa vlasti RS i nevladinih organizacija. 

S obzirom da je Razvojna agencija opštine Modriča bila dio tima za rodno budžetiranje i učestvovala u projektu  „Rodnobudžetske inicijative u opštinama Modriča, Doboj, Derventa, Brod, Vukosavlje i Šamac“ koji je sprovodio udruženje građana „Budućnost“ Modriča, predstavnica agencije je bila prisutna na prezentaciji rezultata predstavljenim na Savjetovanju.

Na Savjetovanju je predstavljen koncept rodno odgovornog budžetiranja, metodologija za provođenje rodno odgovorne analize na lokalnom nivou, te rezultati analize i provedenog istraživanja u jedinicama lokalnih samouprava.

Savjetovanje je realizovano u organizaciji Gender centra – Centar za jednakost i ravnopravnost polova, a uz podršku Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena UN WOMEN.